24
مه

10 ایده دکوراسیون داخلی با وسایل منزل

ھمه ی اﯾده ھای تغيير دکوراسيون مستلزم صرف وقت و ھزﯾنه ی زﯾاد
نيست. اگر به دنبال چند اﯾده برای طراحی دکوراسيون داخلی برای تغيير
دادن خانه تان ھستيد، اﯾن 10 مورد میتواند کمکتان کند.

1-چیدمان لوازم منزل و مبلمان ذو تغییر بدید

مبلمان را از کنار دﯾوار برداشته و سعی کنید آنها را در زوایای جدید تر و گیراتر بچینید. مثلا
کاناپه به صورت مورب در ﯾک اتاق نشيمن بارﯾک باعث می شود که اتاق
وسيعتر نشان دھد.

2-یکی از دیوارهای خونه که در مرکز توجه هست رو به رنگ دلخواه رنگ آمیزی کنید.

تابلوھا و لوازم ھنری از آن آوﯾزان کنيد
و مبل جدﯾد و زﯾباﯾی در آن قسمت قرار دھيد.البته دقت داشته باشيد که
رنگ آن با ساﯾر لوازم خانه ھماھنگ باشد

3-از گل و گیاه استفاده کنید

گياه می تواند حال و ھوای تازه ای به خانه بياورد. اگر به گل و علاقه ای به رسيدگی به اون ندارﯾد، می توانيد از
گل ھا و درختچه ھای مصنوعی استفاده کنيد. کيفيت گل ھای مصنوعی ھم آنقدر خوب شده است که به سختی می توان آنھا را از گل طبيعی تشخیص داد.

4-یک قالیچه محلی در نقطه ای بیندازید
قاليچه ھای محلی وسيله ی بسيار خوبی برای اتاق ھای گفتگو و نشيمن به شمار می رود. قاليچه
ای متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنيد و آن را پاﯾين ميز بيندازﯾد.

5-تابلو و آینه از دیوارها آویزان کنید.

تابلوھاﯾی آوﯾزان کنيد که شخصيت و روحيه شما را تابلو و آﯾنه از دﯾوارھا آوﯾزان منعکس کند. سعی کنيد از قاب ھای تزئينی تر و زﯾباتراستفاده کنيد. ھنگام آوﯾزان کردن دقت کنيد که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده باشد و گيرا باشد.

6-مجسمه هارا در یک جا جمع کنید.

مجسمه ھا و پيکره ھای کوچک و مرتبط با ھم را در قسمتی از خانه که مورد توجه است کنار ھم قرار
دھيد. اﯾن مجسمه ھا را به صورت ھای فانتزی و متنوع بچينيد.

7- از کوسن های تزیینی استفاده کنید.
اﯾن بالشتک ھا و کوسن ھای تزئينی به سادگی رنگ و بوی جدﯾدی به خانه می دھد و مبلمان منزل را
نيز باشکوه تر جلوه ميدھد.

8-لامپها و لوستر ها را عوض کنید.
لوسترھا و لامپ ھا جزء وساﯾلی ھستند که خيلی زود بر بين بیننده آشکار می کنند که سبک چيدمان خانه تان
قدﯾمی است ﯾا جدﯾد. به دنبال لوسترھاﯾی باشيد که جدﯾدتر و فانتزی باشند، و ضمناً با لوازم و رنگ بندی خانه تان نيز ھماھنگ باشند.

9-لحاف ھا و رواندازھا نيز مثل کوسن ھای تزئينی، به اتاقتان رنگ می دھد.

اﯾن رواندازھا و روتختی ها در انواع جنس ھا و رنگ ھا موجود میباشد. با توجه به روحيه و سليقه ی خود زﯾباترﯾن را انتخاب کنيد.

10-لوازم اضافی را از جلوی دید بردارید.
وساﯾل و لوازم اضافی باعث از بين رفتن جلوه ی اتاق می شود. برای برگه ھا، اسباب بازﯾھای بچه ھا، و
ساﯾر اسباب و وساﯾلی که شکل اتاق را بر ھم می زند، جای مخصوصی تدارک ببينيد.